15 می روز جهانی خانواده گرامی باد.
15 می روز جهانی خانواده گرامی باد.
تاریخ درج: 1397/2/26
در طول شبانه روز چند دقیقه با اعضا خانواده خود صحبت صمیمی داریم؟
یکی از راه های افزایش صمیمیت در خانواده ها ایجاد فرصت هایی برای گفتگو در فضای مناسب بین اعضا خانواده است.
آخرین زمانی که با همه اعضا خانواده با هم صحبت صمیمی داشتید چه زمانی بود؟
راجع به چه موضوعی بود؟
چقدر در رابطه با خودتان بود، چقدر در رابطه با دیگران؟
کجا با هم صحبت کردید؟
چقدر طول کشید؟ نتیجه چه شد؟
فقدان گفتگو در خانواده موجب میشود تا فاصله عاطفی بین افراد افزایش یابد و فقر محبت جایگزین غنای محبت در خانواده ها گردد.
فقری که بعد ها با پول ، بخشنامه و... نمی توان آن را از بین برد و آثارش در جای جای زندگی مان باقی خواهد ماند.
احساس تنهایی، بی توجهی، سوء تفاهم ها و...
بیاییم فرصت صحبت کردن با هم را از دست ندهیم. گفتگوی خوب در زندگی و افزایش صمیمیت و صحبت بین اعضا خانواده معجزه می کند.
معجزه ای که هیچگاه مزه و طعمش را فراموش نخواهیم کرد. معجزه ای که موجب می شود گرمای صفای خانواده ما را برای رسیدن به خانه و بودن با اعضا خانواده ترغیب کند. دیگر خانه را خوابگاه ندانیم.